Jak zawsze, przed każdymi wyborami nasze miasta są upstrzone lepszymi czy gorszymi plakatami i billboardami, na których kandydaci do rozmaitych władz namawiają nas, byśmy na nich głosowali.

Wszędzie, gdzie się tylko da są rozklejane ich wizerunki, bo organizatorom kampanii wyborczych zależy na tym, żebyśmy na każdym kroku mieli przed oczyma wizerunek kandydata lub kandydatki.
W takiej sytuacji wykupienie bilbordów może nie wystarczyć, bo jest ich stosunkowo niewiele uwzględniając potrzeby kampanii wyborczej, a w niektórych miejscach nie ma ich wcale, albo już dawno temu zostały wykupione przez konkurencję. Dlatego w większości wypadków rozwiesza się plakaty. Nie zawsze zgodnie z prawem.
Często okazuje się, że plakaty są wieszane na wzór amerykański. Polega to na tym, że sympatycy danego kandydata umieszczają na swoich posesjach jego plakaty przymocowane do płotu, siatki, czy na specjalnie wbitych w ziemię palikach. Bywa też że plakaty przykleja się na słupach czy w witrynach informacyjnych. Niestety, przeważnie plakaty są rozwieszane i rozklejane gdzie popadnie, nawet na skrzynkach z licznikami elektrycznymi, centralkach telefonicznych i podobnych konstrukcjach dostępnych w przestrzeni publicznej. Jest to niezgodne z prawem, ponieważ w art. 110 Kodeksu wyborczego zostały opisane sposoby rozwieszania plakatów i miejsca, w których wolno je zawieszać:
§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
§ 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.
Warto stosować się do tych przepisów choćby dlatego, żeby się nie narazić na niemiłe konsekwencje, a często także grzywny. Wątpliwe także, czy takie zaklejanie każdego wolnego miejsca to coś, co się spodoba wyborcom.