Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Wrocław ogłosiło właśnie rozpoczęcie naboru na kursy dla motorniczych. Kurs jest finansowany przez MPK Wrocław, pod warunkiem podjęcia pracy w przedsiębiorstwie po jego ukończeniu.

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie tramwaju oraz pracą na stanowisku motorniczego w MPK Wrocław.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na część teoretyczną przewidziano 61 godzin kursu. W jej ramach przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu: przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy, budowy tramwajów i urządzeń torowo-sieciowych, prawidłowej techniki jazdy oraz warunków technicznych wagonów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu. Część praktyczna obejmie 94 godziny, w tym: 14 godzin zajęć przy taborze, tj.: manewrowanie tramwajem na terenie zajezdni tramwajowych i zasady postępowania w sytuacjach najczęściej występujących awarii oraz 80 godzin jazdy w ruchu miejskim, doskonalących technikę jazdy, obsługę urządzeń torowo-sieciowych, weryfikujących praktyczną znajomość przepisów ruchu rogowego oraz umożliwiających zapoznanie się z układem linii tramwajowych we Wrocławiu.

 

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, potwierdzonym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, które daje prawo przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego uczestnik wyrabia w Wydziale Komunikacji pozwolenie na kierowanie tramwajem, które jest podstawą do zatrudnienia w MPK Sp. z o.o we Wrocławiu na stanowisku motorniczego tramwaju.

Kurs potrwa około 3 miesięcy. Rozpoczęcie kursu przewidziano na styczeń - marzec 2018 roku. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 7:00 do 13:30/15.00 w sali wykładowej znajdującej się na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Powstańców Śląskich 209 we Wrocławiu. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w różnych porach dnia, w terminach indywidualnie uzgodnionych z instruktorem prowadzącym, w ilości godzin od 2 do 4 w ciągu jednego dnia szkolenia i nie mniej niż 8 godz. w tygodniu, w ramach uzgodnionego miesięcznego grafiku.

Szkolenie jest bezpłatne dla kursanta. MPK Sp. z o. o. finansuje udział w szkoleniu, w zakresie realizacji podstawy programowej szkolenia. Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu stosownych uprawnień, warunkiem koniecznym jest podjęcie pracy w MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu i pozostaniu w zatrudnieniu na stanowisku: motorniczy tramwaju w pełnym wymiarze godzin (cały etat) przez okres 4 lat. Szczegółowe zasady udziału w szkoleniu reguluje podpisywana z kandydatem umowa w sprawie warunków szkolenia.

Przed przystąpieniem do kursu kandydat zobowiązany będzie wykonać badania lekarskie /w tym badania specjalistyczne: okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne/ oraz psychotechniczne kwalifikujące do kursu. Koszt wszystkich badań to ok. 300 PLN. Kandydat ponosi ponadto koszt udziału w egzaminie państwowym (155 zł) i koszt wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem (30 zł).

Aplikacje należy przesyłać w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową MPK / zakładka Praca w MPK / Bezpłatne szkolenie dla kandydatów na motorniczych.