Wrocławski magistrat ustalił nowe zasady rekrutacji do żłobków. Zmiany będą dotyczyły m.in. wprowadzenia elektronicznej i ciągłej rekrutacji,. Nie obeszło się też bez rezygnacji z niektórych kryteriów dodatkowych przy ocenie wniosku. Nowe zasady mają zacząć funkcjonować od maja 2018 r.

System elektronicznej rekrutacji do żłobków będzie funkcjonował podobnie jak w przypadku zapisów do przedszkoli. Nowy system ma usprawnić i ułatwić cały proces rekrutacji: od składania wniosków, ich modyfikację po sprawdzanie statusu złożonej aplikacji. Osoby nieposiadające dostępu do internetu będą mogły złożyć elektroniczny wniosek w każdej z placówek należących do Wrocławskiego Zespołu Żłobków (numery 1-15).

Nowością będzie też prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym, a nie jak do tej pory raz w roku.

Kolejna zmiana dotyczy liczby placówek, do których jednocześnie możemy aplikować. Dotychczas wniosek rodzice mogli złożyć tylko do jednego wybranego żłobka. Od maja 2018 r. – podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli – wrocławianie będą mogli wskazać aż trzy preferowane żłobki, zaczynając od tego, do którego najchętniej chcieliby posłać swoje dziecko.

Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich wrocławskich żłobków publicznych oraz niepublicznych z dofinansowaniem z budżetu miasta.


Wprowadzane od maja 2018 r. zmiany dotyczące systemu rejestracji przez internet idą w parze ze zmianą ustawy o ochronie danych osobowych za sprawą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Zmiany te ograniczają zakres danych, które miasto może pozyskiwać w procesie rekrutacji.

Kryteria obowiązujące od maja 2018 roku:

 • zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym na terenie Wrocławia (kryterium obligatoryjne),
 • wiek dziecka – w dniu przyjęcia do żłobka musi mieć ukończone co najmniej 20 tygodni życia (kryterium obligatoryjne),
 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • oboje rodzice/opiekunowie prawni albo tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • czas oczekiwania na przyjęcie do żłobka.

Kryteria, które przestaną obowiązywać od maja 2018 r.:

 • niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych,
 • niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczył roczne zeznanie podatkowe PIT za dany rok lub złożył deklarację opodatkowania na następny rok w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu,
 • zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka.