Wraz z waloryzacją rent i emerytur, w marcu zostanie podniesiona wysokość renty socjalnej. Teraz najniższa renta socjalna wynosi 840 zł, a od marca wzrośnie do 862,68 zł, czyli wzrośnie o 22,68 zł.

Renta socjalna jest świadczeniem z ZUS, które przysługuje pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Może to być niezdolność trwała albo czasowa. Od tego zależy czas na jaki renta socjalna jest przyznawana. Jeśli ma charakter trwały, to jest przyznawana na stałe, a jeżeli czasowy, to na czas niezdolności do pracy.

Należy jednak zaznaczyć, że renta socjalna przysługuje wyłącznie osobom, których niezdolność do pracy powstała:
- przed ukończeniem 18. roku życia;
- w czasie nauki w szkole lub na studiach - przed ukończeniem 25. roku życia;
- w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wysokość renty socjalnej w 2018 r.

Renta socjalna stanowi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która od 1 marca 2017 r. wynosi 1000 zł. Z tego wynika, że od 1 marca 2017 r. do końca lutego 2018 r. renta socjalna wynosi 840 zł.

Renta socjalna jest świadczeniem z ZUS, które przysługuje pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Może to być niezdolność trwała albo czasowa. Od tego zależy czas na jaki renta socjalna jest przyznawana. Jeśli ma charakter trwały, to jest przyznawana na stałe, a jeżeli czasowy, to na czas niezdolności do pracy.

Należy jednak zaznaczyć, że renta socjalna przysługuje wyłącznie osobom, których niezdolność do pracy powstała:
- przed ukończeniem 18. roku życia;
- w czasie nauki w szkole lub na studiach - przed ukończeniem 25. roku życia;
- w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wysokość renty socjalnej w 2018 r.

Renta socjalna stanowi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która od 1 marca 2017 r. wynosi 1000 zł. Z tego wynika, że od 1 marca 2017 r. do końca lutego 2018 r. renta socjalna wynosi 840 zł.

1 marca tego roku nastąpi waloryzacja rent i emerytur, która podniesie te świadczeń o 2,7 %. W związku z tym wzrośnie kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 1000 zł do 1027 zł, wzrośnie więc również wysokość renty socjalnej.

Od 1 marca 2018 r. będzie ona wynosiła 862,68 zł.
Renta socjalna nie przysługuje osobie:
- która jest uprawniona do emerytury, uposażenia wynikającego z przeniesienia w stan spoczynku, renty wynikającej z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej. Nie może też jej dostać osoba, która pobiera świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej;
- uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
- będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej przekraczającej 5 ha przeliczeniowych oraz współwłaścicielowi takiej nieruchomości;
- tymczasowo aresztowanej, odbywającej kare pozbawienia wolności (chyba, że odbywa ją w systemie dozoru elektronicznego).


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 982 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 1438)