W przyszłym roku stawki składek ZUS dla przedsiębiorców będą wyższe nawet o 4,9 %. Zmieniła się bowiem wartość bazowa, która jest podstawą naliczania składki dla przedsiębiorców. Nie ulegnie zmianie tylko ich struktura. Nadal będą oni płacili składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne a także będą się składali na Fundusz Pracy.

Wysokość składek dla przedsiębiorców jest obliczana według ogólnych zasad. Ponieważ według prognoz w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie wzrośnie prawie o 200 zł, z 4055 zł na 4252 zł. Podstawą obliczenia wymiaru składek będzie kwota 2551,20, czyli 60 % przeciętnego wynagrodzenia.
W porównaniu z tym rokiem składki wzrosną łącznie o 40,44 zł. Przedsiębiorcy, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą albo prowadziły ją wcześniej, ale  zamknęły ją co najmniej 5 lat temu, będą miały prawo do  ZUS-u preferencyjnego przez dwa lata. Te składki są naliczane od kwoty zadeklarowanej przez przedsiębiorcę, ale nie niższej niż 30% najniższego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku do 2000 zł spowoduje to wzrost składek preferencyjnych o 8,1%. Z podstawy wynoszącej 555 zł na 600 zł.
Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgowej składki ZUS na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy. Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej przez niego kwoty dochodu, ale nie może ona być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Składka natomiast nie może być mniejsza niż 9% podstawy wymiaru. Uwzględniając jednak zmiany wysokości tej składki minionych latach, można się spodziewać, że w przyszłym roku składka zdrowotna wzrośnie do ok. 300 zł.

Jeśli przedsiębiorca płaci składki tylko za siebie, ma obowiązek zapłacić je do 10. dnia następnego miesiąca. Jeśli jednak odprowadzania składki za siebie i współpracownika, wtedy ten obowiązek przypada na 15. dzień następnego miesiąca. Składki płaci się przelewem bankowym.