Departament Nieruchomości i Eksploatacji oraz Wydział Nabywania i Sprzedaży Urzędu Miejskiego Wrocławia informują o zmianach w zasadach udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami, od września 2017 r.  wprowadziła nowe regulacje w zakresie udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, m.in.:

1. Określony został termin składania wniosków o bonifikatę – do 1 marca danego roku, za który wnoszona jest opłata. UWAGA!!!! (dotychczas ustawa nie wskazywała terminu na złożenie wniosku) - załączniki do wniosku mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.

2. Uszczegółowiono pojęcie „dochodu”, i tak za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.


Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP (w wyszukiwarkę należy wpisać: „bonifikata od opłat rocznych”), w sekretariatach wydziałów oraz w Telefonicznym Centrum Obsługi Mieszkańca 71- 77-77-777.

Adresy sekretariatów wydziałów:

1. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa – Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, pok. 311

2. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Wrocław – Wydział Nieruchomości Komunalnych, ul. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, COM

3. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Wrocław – Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości – Biuro Sprzedaży Lokali, ul. ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, pok. 152