Pogoda za oknem pozwala już myśleć o wiośnie i pracach w naszych ogrodach. Jak co roku, Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia, rozpoczyna w tym czasie szereg projektów ekologicznych, m. in. rozdawanie mieszkańcom i placówkom oświatowym kompostowników. Od 2012 roku WSR rozdał ponad 1100 kompostowników.

Celem prowadzonego programu udostępniania kompostowników jest przede wszystkim edukacja mieszkańców oraz zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów  komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia. Dzięki prowadzonym akcjom oraz edukacji świadomość ekologiczna Wrocławian jest co raz większa.

Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocław zachęca mieszkańców Wrocławia posiadających przydomowe ogródki oraz placówki oświatowe położone na terenie miasta do udziału w programie udostępniania kompostowników.

I Warunki użyczenia kompostownika:

 1. O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która:

o        dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,

o        dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,

o        ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,

zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

 1. Zainteresowana osoba lub placówka oświatowa wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania.
 2. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.


II
Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz:

 1. instrukcję montażu kompostownika,
 2. instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania,
 3. informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.


III
W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:

 1. wykorzystanie  kompostownika  w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych  oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji  zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika,
 2. należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika,
 3. ponadto użytkownik będzie zobowiązany do składania corocznie, w okresie obowiązywania umowy, sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w ciągu roku kalendarzowego.

IV  Dodatkowe informacje:

 •       Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.
 •       Kompostowniki są w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm.
 •       Pojemność kompostownika – 720 l.
 •       Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.


V
 Wnioski o  użyczenie kompostowników należy składać  w siedzibie Wydziału Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, pok. 403.  


Termin przyjmowania wniosków - wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

O  przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku.

VI Mieszkańcy  Wrocławia   mogą  starać   się  o użyczenie  1 sztuki kompostownika na daną nieruchomość, placówki oświatowe max. – 2 sztuki.

VII  Mieszkańcy Wrocławia,  po  podpisaniu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa umowy użyczenia i otrzymaniu protokołu odbioru kompostownika, będą mogli go odebrać osobiście z terenu Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 5 od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.00 do 15.00 lub z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00  oraz  w sobotę w  godz.  od 8.00 do 16.00. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dowiezienie kompostownika bezpośrednio pod adres wskazany przez mieszkańca. 

Opis procedury wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się:http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9028/udostepnianie-kompostownikow